+++คำขวัญวันครู พ.ศ. 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”+++สพม.21 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.21 ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง/ข้อราชการ/ ครั้งที่7/2557 ในวันพฤหัสบดีที่18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ อ.เมือง จ.หนองคาย+++สพม.21 ขอแสดงความชื่มชมยินดีต่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เรื่องถุงลมพลังดัน ในงานInternational Exhibition For Inventors (IEYI-2014)ณประเทศอินโดนิเซีย++ +++ ++++บทกลอนอาขยาน “ค่านิยม 12 ประการ” กระทรวงศึกษาธิการ +++ หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ +++ สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ +++ สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ +++ สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา +++ ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ +++ หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา +++ เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา +++ แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย +++ เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส +++ สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้ +++ สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ +++ สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม+++
ความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  5  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2553   และมาตรา  8   และมาตรา  33  วรรคสอง     แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2553  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  2/2553   วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2553   จึงกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  และที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อบริหาร และจัดการศึกษาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดหนองคาย

วิสัยทัศน์ (VISION)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เป็นองค์การขับเคลื่อนการจัดการการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากล

พันธกิจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 21 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 
เป้าประสงค์
1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการจัดการศึกษา 15 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.  สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น
5.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข้มแข็งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
 

สถิติเว็บไซต์